lain2


My family / friend
evemavaili /avadivi.kuvupever.tivigavalavapavanevempavat@gevemavaili.covomovom
eventivigavalavapavanevempavatevebeveevenavamevempavatduvuavatuvujuvu

              /mevebavahava.kuvupever@yavahovoovo.covomovom
even.evenavamevempavatduvuavatuvujuvu.evebeve

pavayavapavalama/avadivi.kuvupever.tivigavalavapavanevempavat@gevemavaivil.covomovom
avadivitivigavalavaevempavatkuvupeverevenevenavamevempavatduvuavatujuevebeve